ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1) KONU:

İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu, Hizmet Veren/SATICI’nın , Hizmet Talep Eden /ALICI’ ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun – Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

ALICI işbu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle sözleşme konusu hizmete ilişkin siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli, vergi, harç ve benzeri muhtemel ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2) SATICI BİLGİLERİ:

Ünvanı Adresi

Telefon Eposta

: GYMY KIDS SPOR VE SANAT EĞİTİMİ LİMİTED ŞİRKETİ
: Caddebostan Mh.Hamiyet Yüceses Sk.Rıza Bey Apt. No:4/3

Kadıköy/İSTANBUL

: 05306415932 – 05554916504 : info@gymykids.com

3) ALICI BİLGİLERİ:

Ad-Soyad – TC No : Adresi : Telefon : Eposta/Kullanıcı adı:

4) SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ:

4.1- Hizmetin temel özellikleri (niteliği, türü, süresi, içeriği, dönemi ve hizmet sağlayıcıları) SATICI’ya ait “gymykids.com” internet sitesinde yer almakta olup, hizmetin temel özellikleri ve diğer hususlar satış ve ilan süresince incelenebilir. Hizmet satışı başlangıç tarihine kadar geçerlidir.

4.2- Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve taahhütler güncelleme yapılıncaya ve değiştirilinceye kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.3- Elektronik ortamda satın alınan hizmetin tüm vergiler dahil satış bedeli, ödeme şekli ve temel özellikleri “gymykids.com” adresinde yer almaktadır.

5) GENEL HÜKÜMLER:

5.1- ALICI, “gymykids.com” sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, bu hususta elektronik ortamda gerekli onay işlemini yaptığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI’nın Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda onaylaması, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adresin, hizmete ait temel özelliklerin, hizmetin vergiler dâhil fiyatının, ödeme bilgilerinin de doğru ve eksiksiz olarak verildiği anlamını taşır. ALICI bu hususu kesin şekilde kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2- SATICI tarafından halihazırda imzalanmış bulunan bilgilendirme metni ve Sözleşme ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle kabul edilmiş ve hukuken geçerli hale gelmiştir. Bir nüshası ALICI’nın elektronik posta adresine gönderilecektir.

5.3- Ödemeler kredi kartı, EFT/havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.

5.4- SATICI tarafından satışı yapılan hizmete katılım aşağıda belirtilen koşullara tâbidir:

– Rezervasyonların kesinleşebilmesi için hizmet bedelinin tamamının ödenmiş olması gerekmektedir.

– SATICI çevre, doğa, ulaşım, hava koşullarından ve beklenmeyen zorunlu hallerden dolayı hizmet içeriğini, süresini ve şeklini değiştirebilir.

– Hizmet temini süresince fotoğraf çekimi ve fotoğrafların anlık ve/veya belli bir süre boyunca sosyal medyada yayınlanması Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla SATICI’nın inisiyatifinde olup , ALICI bu durumu peşinen kabul eder.

– ALICI hizmet almaya başlayıp, bitiş süresinden önce ayrılması veya sonra erdirmesi halinde SATICI’ya ödediği bedelin iadesini talep edemeyeceğini ve herhangi bir bedel iadesi olmayacağını, aksi kararlaştırılmadığı sürece, verilen hizmetin niteliği sebebiyle cayma ve iptal koşullarının mümkün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

– İhtiyâri olarak kullanılmayan hizmetlere dair bedeller iade ve mahsup edilemez. Hizmetler ile ilgili akış ve planlama durum ve şartlara göre değişiklik gösterebilir.

– ALICI hizmet/program dahilinde olmayan durumlara ilişkin herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul ve beyan eder.

– ALICI , fatura bilgilerini SATICI’ya bildirmekle yükümlüdür.

5.5- SATICI, haklı bir sebebe dayanmak, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle benzer nitelikte ve fiyatta farklı bir hizmet imkânı sağlayabilir.

5.6- SATICI’nın, sipariş konusu hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde ALICI’ya yazılı olarak bildirmesi ve varsa

teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde iade etmesi zorunludur.

5.7- Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu metnin/sözleşmenin elektronik ortamda onaylanması veya tercihen imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması zorunludur. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez ve/veya SATICI’nın hesaplarına aynı gün içerisinde geçmez ise, SATICI hizmetin ifası yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.8- Satış onayının yapıldığı tarihte, mevcut olmayan veya öngörülmeyen mücbir sebeplerin, doğal afetlerin, toplumsal olayların, uluslararası ilişkilerin, teknik arızaların, grev ve protesto gibi olumsuz nedenlerin varlığından dolayı SATICI’nın edimini yerine getirememesi halinde herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. SATICI mücbir sebepler nedeni ile Sözleşme konusu hizmeti süresi içinde ifa edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür.

Bu hallerde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, satış bedeli 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9- Toplu ve grupla yapılan etkinliklere yeterli katılım sağlanamadığı durumda SATICI tarihini erteleme ya da iptal etme hakkına sahiptir. İptal bildirimleri ALICI’nın bildirmiş olduğu e-posta adresine veya telefonuna yazılı olarak yapılacaktır.

5.10- ALICI iş bu metnin ve sözleşmenin imzalanması ile hizmetin sağlanmasına ve satışa ilişkin tüm şartları kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

5.11- 18 yaşından küçüklerin ebeveynleri (yasal temsilcileri) ile birlikte yaptığı etkinlikler esnasındaki muhtemel kaza ve olaylardan doğacak zarar ve sonuçlardan bizzat kendileri (ebeveyn/yasal temsilciler) sorumludur. Bunlarla ilgili olarak ALICI, SATICI’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.12- 18 yaşından küçüklerin yeme-içme, giyinme, barınma, korunma ve diğer tüm gereksinimleri ebeveynlerine (yasal temsilcilerine) aittir.

6) FATURA BİLGİLERİ:

Ad/Soyad/Unvan : Adres : Telefon : Eposta/kullanıcı adı :

Fatura teslim :

7) CAYMA HAKKI:

7.1- Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde 14 (on dört) günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

7.2- Günübirlik/hafta sonu …..etkinliklerinde … gün öncesine kadar yapılan iptallerde hizmet bedeli başka bir etkinliğe aktarılabilir. …. gün kala yapılan iptallerde bedel iadesi ve başka bir etkinliğe aktarma mümkün değildir.

7.3- İptal/cayma durumunda katılımcıların e-posta olarak ya da …………… numaralı telefona detayları ve dayanaklarını SMS veya diğer yazılı yöntemlerle bildirmeleri gerekmektedir.

7.4- 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen faturanın, (iade edilmek istenen fatura kurumsal ise, iade ederken kurumun/firmanın düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte) SATICI’ya gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

ALICI sözleşmeden doğabilecek ihtilaflardan dolayı parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.
HİZMET SAĞLAYICI / SATICI: GYMY KIDS SPOR VE SANAT EĞİTİMİ LİMİTED ŞİRKETİ ALICI :
TARİH :

MADDE 1 – TARAFLAR 1.1 SATICI

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Ünvanı

Adresi

Telefon Eposta

1.2 ALICI

: GYMY KIDS SPOR VE SANAT EĞİTİMİ LİMİTED ŞİRKETİ Mersis No 454170143100001

:Caddebostan Mh. Hamiyet Yüceses Sk. Rıza Bey Apt.No:4/3 Kadıköy/İSTANBUL

  • :  05306415932 – 05554916504
  • :  info@gymykids.com

Adı Soyadı
T.C. Kimlik No : Adresi : Telefon : E-posta Adresi:

MADDE 2 – KONU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (Sözleşme) konusu, ALICI’nın “gymykids.com” web sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMET

Elektronik ortamda satın alınan hizmetin tanımı, program başlığı/paket adı, niteliği, şekli, sunuluşu, tarihi, güzergahı, rehberi/eğitmeni, tüm vergiler dahil satış bedeli, ödeme şekli, temel özellikleri ve diğer hususlar “gymykids.com” adresinde belirtilmiştir.

Açıklama :……………… KDV Dahil Fiyatı : …….. TL

:

Ara Toplam : ……………. TL
Ödeme Şekli Toplam (KDV Dahil) : ………….. TL

www.gymykids.com adresinden şu anda yaptığınız rezervasyon sayfasındaki fiyatı ve şartlarını peşinen kabul etmiş bulunuyorsunuz.

MADDE 4 – CAYMA HAKKI

Satıcı ile Müşteri arasında elektronik ortamda kurulacak sözleşme Yönetmelik’in 15. Maddesinde sayılan sözleşmelerden olup cayma hakkı alttaki şartlara tâbidir:

-Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde 14 (ondört) günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

– Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve yönetmelikte düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

– Günübirlik/hafta sonu …..etkinliklerinde … gün öncesine kadar yapılan iptallerde hizmet/satış bedeli başka bir etkinliğe aktarılabilir. …. gün kala yapılan iptallerde bedel iadesi ve başka bir etkinliğe aktarma mümkün değildir.

– İptal/cayma durumunda katılımcıların e-posta olarak ya da …. numaralı telefona detayları ve dayanaklarını SMS veya diğer yazılı yöntemlerle bildirmeleri gerekmektedir.

????
MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER

5.1 ALICI, “gymykids.com” sitesinde Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya, ifanın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini ve işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda onayı ile beraber ödeme yükümlülüğünün doğduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. “gymykids.com” web sitesindeki ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu, satışa ilişkin fatura ve diğer yazılı bildirimler işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır.

5.2 SATICI tarafından daha önce imzalanmış bulunan işbu iki nüsha Sözleşme ALICI tarafından elektronik ortamda imzalanarak kabul edilmiş olup, bir nüshası Alıcı’nın elektronik posta adresine gönderilecektir.

5.3 Ödemeler kredi kartı, EFT veya havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.

5.4 Listelenen ve siteden ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve taahhütler güncelleme yapılıncaya ve değiştirilinceye kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Bu aşamalardan ve sürelerden sonra SATICI tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur.

5.5 SATICI tarafından satışı yapılan hizmete katılım aşağıda belirtilen koşullara tâbidir:
– Rezervasyonların kesinleşebilmesi için hizmet bedelinin tamamının ödenmiş olması

gerekmektedir.

– SATICI çevre, doğa, ulaşım, hava koşullarından ve beklenmeyen zorunlu hallerden dolayı hizmet/etkinlik içeriğini değiştirebilir.

– Hizmet/etkinlik süresince fotoğraf çekimi ve fotoğrafların anlık ve/veya belli bir süre boyunca sosyal medyada yayınlanması Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla SATICI’nın insiyatifinde olup , ALICI bu durumu peşinen kabul eder.

– ALICI hizmet almaya başlayıp, bitiş süresinden önce ayrılması veya süreci sona erdirmesi halinde SATICI’ya ödediği bedelin iadesini talep edemeyeceğini ve herhangi bir bedel iadesi olmayacağını, verilen hizmetin niteliği sebebiyle cayma ve iptal koşullarının mümkün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

– İhtiyâri olarak kullanılmayan hizmetlere dair bedeller iade ve mahsup edilemez. Hizmetler ile ilgili akış ve planlama durum ve şartlara göre değişiklik gösterebilir.

– Hizmet kapsamında belirtilmemiş, 3.kişi şahıslar/firmalar tarafından sunulan ekstra ürün ve hizmetlere dair ücretleri karşılama sorumluluğu ALICI’ya aittir ve SATICI’nın bu ücret ve giderleri karşılama sorumluluğu bulunmamaktadır.

– Gereken hallerde içerik değişikliği yapılabilir.

– ALICI hizmet/program dahilinde olmayan durumlara ilişkin herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul ve beyan eder.

– ALICI , fatura bilgilerini SATICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Fatura müşteri talep ettiği taktirde hizmet gerçekleştikten sonra E-fatura veya E-arşiv olarak yollanabilecektir.

5.6 SATICI, haklı bir sebebe dayanmak, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle benzer nitelikte ve fiyatta farklı bir hizmet imkânı sağlayabilir.

5.7 SATICI’nın, sipariş konusu hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde bu durumu öğrendiği tarihten itibaren en geç 10 gün içinde ALICI’ya yazılı olarak bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde iade etmesi zorunludur.

5.8 Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu metnin/sözleşmenin elektronik ortamda onaylanması veya tercihen imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin

ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması zorunludur. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez ve/veya SATICI’nın hesaplarına geçmez ise, SATICI hizmetin ifası yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.9 Satış onayının yapıldığı tarihte, mevcut olmayan veya öngörülmeyen mücbir sebeplerin, doğal afetlerin, toplumsal olayların, uluslararası ilişkilerin, teknik arızaların, grev ve protesto gibi olumsuz nedenlerin varlığından dolayı SATICI’nın edimini yerine getirememesi halinde herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. SATICI mücbir sebepler nedeni ile Sözleşme konusu hizmeti süresi içinde ifa edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 iş günü içinde hizmeti satın aldığı tarihteki ödeme şekli ve süresi (nakden, defaten veya vadeler halinde) dikkate alınarak iade edilir. Mücbir sebebin 15 (onbeş) günden fazla sürmesi halinde taraflardan her biri sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olacaktır.

5.10 Toplu ve/veya grupla yapılan etkinliklere yeterli katılım sağlanamadığı durumda SATICI erteleme ya da iptal etme hakkına sahiptir. İptal bildirimleri ALICI’nın bildirmiş olduğu e-posta adresine veya yazılı haberleşme özelliği bulunan telefonuna yazılı olarak yapılacaktır.

5.11 ALICI iş bu metnin ve sözleşmenin imzalanması ile hizmetin sağlanmasına ve satışa ilişkin tüm şartları kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

5.12 18 yaşından küçüklerin ebeveynleri (yasal temsilcileri) ile birlikte yaptığı etkinlikler esnasında muhtemel kaza ve olaylardan doğacak zarar ve sonuçlardan bizzat kendileri (ebeveyn/yasal temsilciler) sorumludur. Bunlarla ilgili olarak ALICI, SATICI’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.13 18 yaşından küçüklerin yeme-içme, giyinme, barınma, korunma ve diğer tüm gereksinimleri ebeveynlerine (yasal temsilcilerine) aittir.

5.14 SATICI’nın, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

5.15 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.16 SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konulmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

MADDE 6 – BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve kayıplarını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

MADDE 7 – İHTİLAF HALİNDE BAŞVURU USULÜ VE YETKİLİ KURUMLAR
7.1 ALICI, satın aldığı hizmetlerle ilgili talep ve şikayetlerini SATICI’nın yukarıda belirtilmiş olan

e-posta adresine iletebilir.

Haklı talep ve şikayetlerin derhal çözümlenmesi için SATICI elinden gelenin en iyisini yapacağını taahhüt etmekle birlikte sorunun çözümlenememesi halinde;

7.2 ALICI, aynı zamanda 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tüketici sıfatını taşıyor ise; tüm başvurularını 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanunun ilgili maddeleri gereğince ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, tüketicilerin hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilirler. Tüketici sıfatına haiz olmayan ALICI’lar bakımından Türk Ticaret Kanunu ve T.Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal yollara müracaat söz konusu olacaktır. Bu durumda yetkili mahkeme İstanbul Anadolu Mahkemeleridir.

MADDE 8 – TÜKETİCİNİN HAKLARI

8.1 Hizmetin ayıplı ifa edildiği durumlarda ALICI, hizmetin yeniden görülmesi, ayıp oranında bedelden indirim veya sözleşmeden dönme haklarından birini sağlayıcıya/satıcıya karşı kullanmakta serbesttir. SATICI sorumluluğu üstlenmesi halinde ALICI’nın tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar SATICI tarafından karşılanır.

8.2 Alıcının sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden indirim yapılan tutar, hizmetin satın alındığı tarihteki ödeme şekli ve süresi dikkate alınarak ALICI’ya iade edilir.

8.3 Hizmetin yeniden görülmesinin seçildiği hâllerde, hizmetin niteliği ve ALICI’nın bu hizmetten yararlanma amacı dikkate alındığında, makul sayılabilecek bir süre içinde ve tüketici için ciddi sorunlar doğurmayacak şekildeki talep SATICI tarafından yerine getirilir. Bu süre talebin SATICI’ya yöneltilmesinden itibaren otuz günü geçemez.

MADDE 9 – YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede

ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI/SAĞLAYICI ALICI

GYMY KIDS SPOR VE SANAT EĞİTİMİ LİMİTED ŞİRKETİ

GİZLİLİK POLİTİKASI

“gymykids.com”, kullanıcılarının bilgilerinin gizliliğine ve güvenliğine saygı göstermekte ve gerekli tedbirleri almak için elinden gelen gayreti göstermektedir. İşbu Gizlilik ve Güvenlik Şartları, “gymykids.com” ile yaptığınız alışverişlerde vermiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenlik ve gizliliğine ilişkin politikaları ve uygulamaları açıklamaktadır.

“gymykids.com” adresini kullanarak gizliliğe ilişkin yükümlülüklere ve uygulamalara sadık kalacağınızı peşinen beyan ve taahhüt etmektesiniz. Siteye giriş yapan, siteyi ziyaret eden, herhangi bir şekilde kullanan, siteye erişen ve/veya herhangi başkaca bir şekilde bağlanan tüm Kullanıcılar aşağıdaki şartları ve kuralları uyacaklarını peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Ayrıca, “gymykids.com”a sunmuş olduğunuz kişisel bilgilerinizin işbu Gizlilik ve Güvenlik Şartlarında belirtilen şekilde “gymykids.com”, tedarikçiler ve/veya aracı kurumlar tarafından toplanması ve kullanılmasını kabul etmiş bulunmaktasınız. Gizlilik Şartları Web Sitesinin ve mobil uygulamalarının tüm bölümlerinde geçerli olacaktır.

Aşağıdaki amaçlar için, hakkınızdaki bilgilere, hesabınızın ve/veya iletişimlerinizin içeriği hakkındaki bilgilere erişebilir veya bunları açıklayabiliriz:

-Yasalara veya bize tebliğ edilen yasal işlemlere uymak,

-Yasalara aykırı faaliyetlere katılmak veya yardımcı olmak için bu hizmeti kullanmak da dâhil Kullanıcı Koşulları ile Nihai Satış Sözleşmesinin olası ihlallerini araştırmak veya teyit etmek,

– “gymykids.com” un, çalışanlarını, müşterilerini veya kamunun haklarını, mülkünü veya güvenliğini korumak

Aşağıdaki maddelere yönelik amaçlarla tarafımızca toplanmış olan tüm bilgiler güvenli bir ortamda saklanmaktadır:

-Rezervasyon ve satışınızın işleme konulması ve hesabınızın yönetilmesi;

-İşlemlerinizle ilgili istatistiklerin yapılabilmesi ve tarafınızla olan bağlantımızın devamını sağlayabilmek için bağlantı listelerinin oluşturulması;

-Site kullanımı ile ilgili ticari istatistik ve analizlerin bir araya getirilmesi ve kimlik, doğrulama ve kayıt oluşturulması.

Sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için, “gymykids.com” gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. Web Sitesini kullanarak site aracılığı ile edinilebilen kişisel bilgilerinizi “gymykids.com” ve ona bağlı şirketlerin, ortak ve acentaların sağlamış olduğu diğer ürünler veya hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek ya da şu anki hizmetlerimizin satışı ve kampanya duyurularımızı iletmek amacıyla kullanılabilir.

“gymykids.com” un size en iyi şekilde hizmet sunabilmesi için, isim, soyisim, kimlik belge numarası, adres gibi bilgileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan, talep edilen ürün ya da hizmetimize göre değişebilen bir takım kişisel bilgilerinizi vermeniz zorunludur. Kayıt formları, sipariş formları, anketler ve yazışmalar, irtibat bilgilerinizi (adınız, soyadınız, email adresiniz, telefon numaralarınız ve posta adresiniz) ve demografik bilgilerinizi (yaşınız ve gelir seviyeniz) vermenizi talep edilebilir. Demografik bilgileri, sitemizi kullanıcılarımızın ilgi alanlarına uyarlamak için kullanabilir ve reklamların hedef kitleye uyarlanabilmesini temin etmek maksadıyla yalnızca diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam verenlerle paylaşılabilir.

Toplanan mali bilgiler satın aldığınız ürün ve hizmetleri size fatura etmek için kullanılmaktadır. “gymykids.com” web sitesi ödeme sayfasında Kullanıcılar’dan istenilen kredi kartı bilgileri, Kullanıcılar’ın güvenliğini en üst ve özel seviyede tutmak amacıyla alt yapısında veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamakta ve saklanmamaktadır. Sitede bir satın alma işlemi gerçekleştirildiğinde Kullanıcılar’a ait mali bilgiler, işlemi gerçekleştirmek için gerekli 3. şahıslara (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) verilmesi Kullanıcılar tarafından kayıtsız şartsız kabul edilmiştir.

“gymykids.com” ziyaretçisi olduğunuz andan itibaren aksi tarafınızdan talep edilmediği sürece günlük ve haftalık bilgilendirme e-mailleri, e- mail adresinize gönderilebilir. Dilediğiniz zaman bu e-maillerle ilgili değişiklik yapma, hizmetten vazgeçme ve yeniden başlatma hakkınız bulunmaktadır. Bu e-maillerin içeriği, satın almış olduğunuz ürün veya ürünlerle ilgili bilgiler, ilgileneceğinizi düşündüğümüz diğer ürünler, 3.kişilerin reklamlarını ve benzeri bilgileri içerebilir “gymykids.com” Gizlilik ve Güvenlik Şartlarını güncellemek suretiyle her an değiştirebileceğinden; Kullanıcıların güncel şartları kontrol etmek için bu sayfayı belli aralıklarla ziyaret etmesi gerekmektedir.

Bu siteyi kullanarak mevcut uygulamaları kabul etmektesiniz. Bu uygulamaların koşullarını kabul etmiyorsanız lütfen bu siteyi kullanmayınız ve kişisel nitelikli herhangi bir veri vermeyiniz.

İşbu Gizlilik Şartları, Kullanım Şartları ile birlikte bir bütündür, birlikte yorumlanmalıdır.

Gizlilik ve Güvenlik Şartlar ile ilgili her türlü soru ve öneriniz için sitemizdeki iletişim bölümünden bize e-mail gönderebilirsiniz.

“gymykids.com” üyelik iptal işleminizi info@gymykids.com adresine e-mail göndererek gerçekleştirebilirsiniz. “gymykids.com” a aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz. Web Sitesini kullanarak gösterdiğiniz ilgi ve güven için teşekkür ederiz.

“gymykids.com” erişim bilgileri:
GYMY KIDS SPOR VE SANAT EĞİTİMİ LİMİTED ŞİRKETİ
CADDEBOSTAN MH.HAMİYET YÜCESES SK.RIZA BEY APT.BLOK NO:4/3 KADIKÖY/İSTANBUL

Telefon : 05306415932 – 05554916504 Eposta : info@gymykids.com