ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 • TARAFLAR

SATICI BİLGİLERİ:

Ünvanı GYMY KIDS SPOR VE SANAT EĞİTİMİ ANONİM ŞİRKETİ
Adresi Kanlıca Mah. Hacı Muhittin Sk. No: 3 İç Kapı No: 1 Beykoz / İstanbul
Telefon
E-posta

 

ALICI BİLGİLERİ:

Ad-Soyad
T.C. Kimlik No
Adress
Telefon
E-posta

 

Bundan böyle; SATICI ve ALICI, birlikte “TARAFLAR” ve ayrı ayrı “TARAF” olarak anılacaktır.

 • KONU:

 

İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu (“Form”), Hizmet Veren/SATICI’nın, Hizmet Talep Eden /ALICI’ ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun – Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince TARAFLAR’ın hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

ALICI, FORM’u kabul etmekle sözleşme konusu hizmete ilişkin siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli, vergi, harç ve benzeri muhtemel ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 • SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ:

4.1. Hizmetin temel özellikleri (niteliği, türü, süresi, içeriği, dönemi ve hizmet sağlayıcıları) SATICI’ya ait “www.gymykids.com” internet sitesinde yer almakta olup, hizmetin temel özellikleri ve diğer hususlar satış ve ilan süresince incelenebilir. Hizmet satışı başlangıç tarihine kadar geçerlidir.

4.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve taahhütler güncelleme yapılıncaya ve değiştirilinceye kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.3. Elektronik ortamda satın alınan hizmetin tüm vergiler dahil satış bedeli, ödeme şekli ve temel özellikleri “www.gymykids.com” adresinde yer almaktadır.

 • GENEL HÜKÜMLER:

5.1. ALICI, “www.gymykids.com” sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, bu hususta elektronik ortamda gerekli onay işlemini yaptığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI’nın Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda onaylaması, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adresin, hizmete ait temel özelliklerin, hizmetin vergiler dâhil fiyatının, ödeme bilgilerinin de doğru ve eksiksiz olarak verildiği anlamını taşır. ALICI bu hususu kesin şekilde kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.SATICI tarafından halihazırda imzalanmış bulunan bilgilendirme metni ve Sözleşme ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle kabul edilmiş ve hukuken geçerli hale gelmiştir. Bir nüshası ALICI’nın elektronik posta adresine gönderilecektir.

5.3. Ödemeler kredi kartı, EFT/havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.

5.4. SATICI tarafından satışı yapılan hizmete katılım aşağıda belirtilen koşullara tâbidir:

 • Rezervasyonların kesinleşebilmesi için hizmet bedelinin tamamının ödenmiş olması gerekmektedir.
 • SATICI çevre, doğa, ulaşım, hava koşullarından ve beklenmeyen zorunlu hallerden dolayı hizmet içeriğini, süresini ve şeklini değiştirebilir.
 • Hizmet temini süresince fotoğraf çekimi ve fotoğrafların anlık ve/veya belli bir süre boyunca sosyal medyada yayınlanması 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla SATICI’nın inisiyatifinde olup , ALICI bu durumu peşinen kabul eder.
 • ALICI hizmet almaya başlayıp, bitiş süresinden önce ayrılması veya sonra erdirmesi halinde SATICI’ya ödediği bedelin iadesini talep edemeyeceğini ve herhangi bir bedel iadesi olmayacağını, aksi kararlaştırılmadığı sürece, verilen hizmetin niteliği sebebiyle cayma ve iptal koşullarının mümkün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • İhtiyâri olarak kullanılmayan hizmetlere dair bedeller iade ve mahsup edilemez. Hizmetler ile ilgili akış ve planlama durum ve şartlara göre değişiklik gösterebilir.
 • ALICI hizmet/program dahilinde olmayan durumlara ilişkin herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul ve beyan eder.
 • ALICI , fatura bilgilerini SATICI’ya bildirmekle yükümlüdür.

5.5. SATICI, haklı bir sebebe dayanmak, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle benzer nitelikte ve fiyatta farklı bir hizmet imkânı sağlayabilir.

5.6. SATICI’nın, sipariş konusu hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde ALICI’ya yazılı olarak bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içinde iade etmesi zorunludur.

5.7. Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu metnin/sözleşmenin elektronik ortamda onaylanması veya tercihen imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması zorunludur. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez ve/veya SATICI’nın hesaplarına aynı gün içerisinde geçmez ise, SATICI hizmetin ifası yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.8. Satış onayının yapıldığı tarihte, mevcut olmayan veya öngörülmeyen mücbir sebeplerin, doğal afetlerin, toplumsal olayların, uluslararası ilişkilerin, teknik arızaların, grev ve protesto gibi olumsuz nedenlerin varlığından dolayı SATICI’nın edimini yerine getirememesi halinde herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. SATICI mücbir sebepler nedeni ile Sözleşme konusu hizmeti süresi içinde ifa edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür.

Bu hallerde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, satış bedeli 14 (ondört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (ondört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9. Toplu ve grupla yapılan etkinliklere yeterli katılım sağlanamadığı durumda SATICI tarihini erteleme ya da iptal etme hakkına sahiptir. İptal bildirimleri ALICI’nın bildirmiş olduğu e-posta adresine veya telefonuna yazılı olarak yapılacaktır.

5.10. ALICI iş bu metnin ve sözleşmenin imzalanması ile hizmetin sağlanmasına ve satışa ilişkin tüm şartları kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

5.11.18 yaşından küçüklerin ebeveynleri (yasal temsilcileri) ile birlikte yaptığı etkinlikler esnasındaki muhtemel kaza ve olaylardan doğacak zarar ve sonuçlardan bizzat kendileri (ebeveyn/yasal temsilciler) sorumludur. Bunlarla ilgili olarak ALICI, SATICI’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.12.18 yaşından küçüklerin yeme-içme, giyinme, barınma, korunma ve diğer tüm gereksinimleri ebeveynlerine (yasal temsilcilerine) aittir.

 • FATURA BİLGİLERİ:
Ad-Soyad
Unvan
Adress
Telefon
E-posta
Kullanıcı Adı
Fatura Teslim

 • CAYMA HAKKI:

7.1. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde 14 (on dört) günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

7.2. Günübirlik/hafta sonu …..etkinliklerinde … gün öncesine kadar yapılan iptallerde hizmet bedeli başka bir etkinliğe aktarılabilir. …. gün kala yapılan iptallerde bedel iadesi ve başka bir etkinliğe aktarma mümkün değildir.

7.3. İptal/cayma durumunda katılımcıların e-posta olarak ya da …………… numaralı telefona detayları ve dayanaklarını SMS veya diğer yazılı yöntemlerle bildirmeleri gerekmektedir.

7.4. 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen faturanın, (iade edilmek istenen fatura kurumsal ise, iade ederken kurumun/firmanın düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte) SATICI’ya gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

ALICI sözleşmeden doğabilecek ihtilaflardan dolayı parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

GYMY KIDS SPOR VE SANAT EĞİTİMİ ANONİM ŞİRKETİ ALICI